Do

do - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe do wykorzystywane jest do tworzenia pętli do-while.

Pętla do-while działa tak samo jak while z tą różnicą, że najpierw wykonywany jest blok instrukcji, a potem sprawdzany warunek zakończenia (co za tym idzie wykona się ona co najmniej raz, nawet jeżeli warunek nie jest prawdziwy).

int n = 0;

do
{
    n++;
    Console.WriteLine("{0}",n);
} 
while (n < 5);

kod ten da następujacy wynik:

1 2 3 4 5

W C# wyrażenie musi zwracać wartość logiczną (bool). Oznacza to, że nie prawidłowy jest zapis while (zmienna). Wyrażenie takie należy zapisać jako while (zmiennna == true)

Ograniczenie takie zostało wprowadzone aby wyeliminować znane z C/C++ błędy takie jak pomylenie operatora "=" z "==".</dfn>

Pętlą do mozna sterować przy pomocy instrukcji break (przerwanie pętli) i continue (przejście do następnej iteracji).

Zobacz też:

0 komentarzy