Na jakiej licencji umieszczone są artykuły w Serwisie?

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat praw autorskich poszczególnych elementów strony, które są licencjonowane inaczej. Poniższe sekcje zawierają szczegółowe informacje o licencji wraz z treścią licencji.

     1 Teksty umieszczone w Serwisie
          1.1 Tekst licencji Creative Commons Attribution
     2 Pliki umieszczone w Serwisie
     3 Zobacz też

Teksty umieszczone w Serwisie

somerights_pl.png

Wszelkie teksty zawarte w Serwisie udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons Attribution, chyba, że w danym tekście wyraźnie zaznaczono inaczej. Materiały udostępniane na zasadzie licencji Creative Commons mogą być dowolnie rozpowszechniane oraz modyfikowane pod warunkiem zaznaczenia autora i źródła pochodzenia. Może to np. wyglądać tak:

Źródło: 4programmers.net. Treść udostępniona na zasadach licencji Creative Commons Attribution

Kod HTML:

<i>Źródło: <b><a href="http://4programmers.net/Prawa_autorskie">4programmers.net</a></b>. Treść udostępniona na zasadach licencji <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/pl/legalcode">Creative Commons Attribution</a></i>

Oczywiście zamiast adresu URL http://4programmers.net/Prawa_autorskie należy podać adres URL materiału źródłowego.

Tekst licencji Creative Commons Attribution

I. Postanowienia ogólne.

 1. Utwór (zdefiniowany w punkcie II. e. Licencji) jest udostępniony na warunkach niniejszej publicznej licencji (Creative Commons Public License, "CCPL" lub "Licencja"). Utwór udostępniany na warunkach niniejszej licencji podlega ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904.). Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Utworu, na warunkach innych niż określone w niniejszej licencji lub prawie autorskim.
 2. Każdy kto w jakikolwiek sposób skorzysta z uprawnień objętych niniejszą licencją (Licencjobiorca), w momencie wykorzystania oświadcza w sposób dorozumiany, że akceptuje wszystkie postanowienia licencji.

II. Definicje.

 1. "Utwór Zbiorowy" ? w rozumieniu niniejszej licencji oznacza utwór, taki jak wydanie periodyczne, antologia lub encyklopedia, stanowiący całość składającą się z odrębnych i niezależnych utworów. Dla celów niniejszej licencji utwór spełniający cechy Utworu Zbiorowego nie jest uważany za Utwór Zależny.
 2. "Utwór Zależny" ? w rozumieniu niniejszej licencji oznacza utwór powstały na bazie Utworu, lub też Utworu i innych chronionych prawem autorskim utworów, taki jak tłumaczenie, aranżacja muzyczna, adaptacja sceniczna, beletryzacja, adaptacja filmowa, adaptacja dźwiękowa, reprodukcja artystyczna, streszczenie, skrócona wersja, lub jakakolwiek inna forma w której następuje przerobienie, przekształcenie lub adaptacja Utworu, za wyjątkiem utworu który spełnia cechy Utworu Zbiorowego i nie jest, dla celów licencji, uważany za Utwór Zależny. Dla uniknięcia wątpliwości w przypadku utworu muzycznego synchronizacja Utworu z obrazami wizualnymi prowadzi do powstania Utworu Zależnego w rozumieniu niniejszej licencji.
 3. "Licencjodawca" ? oznacza osobę fizyczną lub prawną, która udostępnia Utwór Pierwotny na podstawie niniejszej licencji.
 4. "Twórca" ? oznacza osobę fizyczną, która stworzyła Utwór lub osobę prawną, na której rzecz powstały autorskie prawa majątkowe w sposób pierwotny.
 5. "Utwór" ? oznacza chroniony prawem autorskim utwór udostępniany na podstawie niniejszej licencji.
 6. "Licencjobiorca" ? oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę autora na wykonywanie uprawnień przyznanych licencją.
 7. Uniform Resource Identifier ? oznacza internetowy adres zbioru informacji na temat zarządzania prawami w rozumieniu art. 6 pkt 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, określającego warunki korzystania z Utworu zawarte w niniejszej licencji.

III. Dozwolony użytek.

Żadne postanowienie niniejszej licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia uprawnień wynikających z dozwolonego użytku, wyczerpania prawa lub innych ograniczeń praw wyłącznych podmiotu tych praw, przysługujących mu w myśl prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie ustaw.

IV. Uprawnienia.

 1. Licencjodawca udziela niniejszej licencji, która jest licencją nieodpłatną, niewyłączną, na czas nieoznaczony, której stosowanie nie jest ograniczone terytorialnie, do korzystania z Utworu w następujący sposób:

  1. Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Utworów Zbiorowych, zwielokrotnianie Utworu jako części Utworu Zbiorowego,
  2. Tworzenie i zwielokrotnianie Utworów Zależnych,
  3. Rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy lub fonogramów, na których Utwór jest zwielokrotniony, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie drogą cyfrową Utworu oraz Utworu jako części Utworu Zbiorowego,
  4. Rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy lub fonogramów, na których Utwór Zależny jest zwielokrotniony, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie drogą cyfrową Utworu Zależnego,
  5. Wynagrodzenie w ramach umów generalnych. W przypadku gdy Utwór jest utworem muzycznym Licencjodawca zrzeka się prawa do pobierania, indywidualnie, czy też za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, wynagrodzeń z tytułu publicznego wykonania lub publicznego wykonania cyfrowego (na przykład webcast) Utworu,
  6. Wynagrodzenia za publiczne cyfrowe wykonywanie utworu muzycznego. Aby uniknąć wątpliwości w przypadku utworów muzycznych utrwalonych w formie nagrań, Licencjodawca zrzeka się prawa majątkowego autorskiego do pobierania, indywidualnie, czy też za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania wynagrodzeń z tytułu publicznego cyfrowego wykonywania (na przykład webcast) Utworu.
 2. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji Utworu koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów. Wszystkie prawa wprost nie objęte licencją uważa się za nieudzielone.

V. Ograniczenia.

Uprawnienia przyznane w punkcie IV. licencji podlegają następującym ograniczeniom:

 1. Licencjobiorca może rozpowszechniać, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publicznie odtwarzać drogą cyfrową Utwór, pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej licencji, lub też Uniform Resource Identifier niniejszej licencji, do każdego egzemplarza lub fonogramu Utworu, rozpowszechnianego przez Licencjobiorcę, także w razie publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania, i publicznego odtwarzania drogą cyfrową.

  Licencjobiorca nie może oferować żadnych uprawnień do Utworu ani też narzucać żadnych ograniczeń, które zmieniają lub ograniczają warunki zawarte w niniejszej licencji.

  Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.

  Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności.

  Licencjobiorca nie może rozpowszechniać, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publicznie odtwarzać drogą cyfrową Utworu przy użyciu środków technicznych pozwalających kontrolować dostęp lub użycie Utworu, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej licencji.

  Powyższe zastrzeżenia mają także zastosowanie do Utworu jako części Utworu Zbiorowego, przy czym nie jest wymagane aby Utwór Zbiorowy niezależnie od Utworu był przedmiotem niniejszej licencji.

  W przypadku tworzenia Utworu Zbiorowego Licencjobiorca, na żądanie jakiegokolwiek podmiotu uprawnionego, zobowiązany jest usunąć wszystkie możliwe do usunięcia oznaczenia tego podmiotu lub też Twórcy, zgodnie z żądaniem.

  W przypadku tworzenia Utworu Zależnego Licencjobiorca, na żądanie jakiegokolwiek podmiotu uprawnionego, zobowiązany jest usunąć wszystkie możliwe do usunięcia oznaczenia tego podmiotu lub też Twórcy, zgodnie z żądaniem.

 2. W przypadku rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania, publicznego odtwarzania drogą cyfrową Utworu, lub Utworu Zależnego, lub Utworu Zbiorowego, Licencjobiorca zobowiązany jest zachować w stanie nienaruszonym wszystkie oznaczenia związane z ochroną prawno-autorską, a także oznaczyć Twórcę Utworu.

  Oznaczenie powinno być dokonane zgodnie z możliwościami określonego nośnika lub środka przekazu, poprzez oznaczenia imienia (nazwy, pseudonimu), jeśli jest ono znane, Twórcy Utworu, a także tytułu, jeśli jest on znany.

  Licencjobiorca zobowiązany jest także zachować Uniform Resource Identifier odsyłający do informacji dotyczących Utworu i jego ochrony prawno-autorskiej.

  Dodatkowo w przypadku Utworów Zależnych Licencjobiorca zobowiązany jest do oznaczenia sposobu wykorzystania Utworu w Utworze Zależnym (na przykład: "francuskie tłumaczenie Utworu", lub "scenariusz na podstawie Utworu").

  Wszystkie oznaczenia powinny być uwidocznione w jakikolwiek możliwy sposób, przy czym co najmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są inne porównywalne prawno-autorskie oznaczenia i w sposób co najmniej tak wyraźny jak inne porównywalne prawno-autorskie oznaczenia.

VI. Klauzula uchylenia się od odpowiedzialności.

JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ W ODRĘBNYM PISEMNYM POROZUMIENIU INACZEJ, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA, I NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH RĘKOJMI ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD ZAUWAŻALNYCH, JAK I NIEZAUWAŻALNYCH.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności.

W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA KONTRAKTOWO ANI DELIKTOWO WOBEC LICENCJOBIORCY, Z WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRAWA MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE, ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKŁE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

VIII. Wygaśnięcie stosunku umownego.

 1. Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek naruszenia jej warunków przez Licencjobiorcę. Licencje osób fizycznych lub prawnych, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Utwór Zbiorowy nie wygasają w takim przypadku, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Punkty II, III, VI, VII, VIII i IX obowiązują niezależnie od wygaśnięcia niniejszej licencji.
 2. Zgodnie z powyższymi postanowieniami licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie może służyć obchodzeniu niniejszej licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie w okolicznościach opisanych w punkcie VIII. 1.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Za każdym razem gdy Licencjobiorca rozpowszechnia lub publicznie odtwarza drogą cyfrową Utwór lub Utwór Zbiorowy, Licencjodawca jednocześnie oferuje odbiorcom licencję dla Utworu na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca niniejszą licencją.
 2. Za każdym razem gdy Licencjobiorca rozpowszechnia lub publicznie odtwarza drogą cyfrową Utwór Zależny, Licencjodawca jednocześnie oferuje odbiorcom licencję dla Utworu na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca niniejszą licencją.

 3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej licencji jest nieważne lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub niewykonalność nie wpływa na pozostałą część licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami dotyczącego postanowień nieważnych lub niewykonalnych, powinny być one rozumiane, przy jak najmniejszym odejściu od ich literalnego brzmienia, tak jak odpowiadające im ważne w świetle obowiązującego prawa postanowienia.
 4. Żadnego z postanowień niniejszej licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
 5. Niniejsza licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej licencji postanowienia i porozumienia dotyczące uprawnień wskazanych w licencji uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę. Licencji nie wolno modyfikować bez obopólnej pisemnej zgody stron.

Pliki umieszczone w Serwisie

W przeciwieństwie do tekstów pliki posiadają odrębną licencję. Wszystkie pliki są ogólnodostępne, udostępnione na zasadach darmowych licencji (np. GPL czy Freeware). Szczegóły na temat licencji zawarte są w opisie danego pliku, jak również dołączone do pliku.

Zobacz też