Break

break - słowo kluczowe języka C#

Instrukcja break pozwala wyjść z pętli lub instrukcji Switch. Po napotkaniu instrukcji break w pętli, dalszy kod zawarty w ciele pętli nie będzie wykonywany:

int n = 0;
while (n < 10)
{
  Console.WriteLine("{0}", n);
  if (n == 3) 
  {
    break;
  }
  n++; 
}

Kod ten daje wynik:

0
1
2
3

Natomiast w instrukcji switch, break nakazuje wyjście z danej etykiety Case lub Default:

int X = 10;

switch (X)
{
  case 5:

    // kod do wykonania
    break;

  case 10:

    // kod do wykonania
    break;
}

Instrukcja break nie akceptuje dodatkowego argumentu mowiącego o ilości zagnieżdżonych struktur jakie mają zostać opuszczone, tak jak to jest w języku PHP. Np.:

$X = 1;

while ($X < 20)
{
  switch ($X)
  {
    case 5:

      // kod do wykonania
      break;

    case 10:

      // kod do wykonania
      break 2; // wyjdź z instrukcji switch oraz z pętli while
  }
  ++$X;
}

W języku C#, w tym celu należy zastosować instrukcję Goto.

Zobacz też:

0 komentarzy