Return

return - słowo kluczowe języka C#

Instrukcja return powoduje powrót do funkcji wywołującej i opcjonalnie zwraca wartość.

  class test
  {
    public int foo()
    {
      return 8;

      /* ten napis nie będzie widoczny ponieważ instrukcja return 
        spowodowała wyjście z fuknkcji */
      Console.WriteLine("hello");
    }
  }

  public class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      test t = new test();

      /* wywołanie funkcji foo */ 
      Console.WriteLine("foo ma wartość: {0}",t.foo());
    }
  }

Kod ten da następujący wynik:
foo ma wartość: 8

Zobacz też:

0 komentarzy